Vår Tro

Vår Tro

Vision

En välkomnande församling med Jesus och Bibeln i centrum som
vill möta människors andliga och sociala behov

Trosuppfattningar

 • Vi tror på den ende evige treenige Guden, världens skapare och Herre;
  Fadern, Sonen och den helige Ande, 1 Mos 1:1-2, 26
 • Vi tror att hela Bibeln, (66 böcker), är Guds ord, sann i allt den påstår och
  det enda sanna rättesnöret för tro och liv. Heb 4:12, 2 Tim 3:16-17
 • Vi tror på Jesus Kristus, Guds son, född av en jungfru. Att Jesus genom sin
  död på korset dog för alla människors synder och försonade människan
  med Gud. Att han uppstod från döden och lever idag som Kungars Kung
  och Herrars Herre. Rom 5:8
 • Vi tror att den helige Ande är sänd av Gud, Fadern och Sonen, som
  hjälpare, lärare och vägledare. Joh 14:16-17, 26
 • Vi tror att människan är skapad till Guds avbild och är en helhet av ande,
  kropp och själ. Endast genom omvändelse och att tro på Jesus Kristus och
  bekänna honom som Herre i sitt liv kan människan få syndernas
  förlåtelse och evig gemenskap med Gud. 1 Mos 1:27, Rom 3:23, 6:23
 • Vi tror att dopet i vatten, är en naturlig följd av frälsningen och ett
  tecken på omvändelse. Mark 16:16, Apg 2:38
 • Vi tror på en personlig uppfyllelse av den Helige Ande och utövandet av
  de andliga gåvor som omtalas i Bibeln. Matt 3:11, Apg 2:4, Ef 5:18, 1 Kor
  12:7-11
 • Vi tror att helande från sjukdom och andra under kan ske som svar på
  bön. Markus 16:17-18
 • Vi tror att Jesus Kristus ska återvända till jorden personligt och synligt, i
  makt och härlighet, Sak 14:4, Apg 1:11
 • Vi tror på äktenskapet som Bibeln beskriver det, ett heligt förbund
  mellan en man och en kvinna, 1 Mos 2:24, Matt 19:4-6
 • Vi tror att församlingen är Kristi kropp, och var och en i församlingen är
  en viktig del och har en uppgift. 1 Kor 12:27, Ef 2:19
 • Vi tror att varje människa har ett enormt värde för Gud, och varje
  människa behöver Jesus för att leva livet som Gud tänkt, 1 Mos 1:27,
  Rom 3:23, Rom 5:8, Rom 6:23
 • Vi tror att gudstjänsten är en viktig sammankomst för varje troende, där
  vi tillsammans får upphöja och möta Gud, Heb 10:25, 1 Kor 14:26
 • Vi tror att den lilla gruppen är en viktig gemenskap för varje troende att
  växa i sin relation till Gud och i relation till andra människor, Apg 2:42-47